Omdat mijn vader Johannes Guldenmundt heet vind ik het leuk om van zijn naamgenoot, maar dan op zijn Grieks gespeld, een persoonsbeschrijving op te nemen. Evenals de kerkvader Chrysostomus, welke is afgebeeld op de ikoon, was mijn vader aardig van de tongriem gesneden. Hij sprak met een 'gouden mond'. Deze eigenschap kwam hem in de verschillende verenigingen - die hij als voorzitter leidde goed van pas.

Johannes Chrysostomus (Johannes Guldenmundt) (ca. 345-407), patriarch van Constantinopel, ontving een klassieke vorming in de welsprekendheid en de wijsbegeerte. Na ongeveer vier jaar in de omgeving van Antiochi als monachaal asceet te hebben geleefd, kwam hij naar Antiochi terug, waar bisschop Flavianus hem in 386 tot priester wijdde. Zijn uniek redenaarstalent bezorgde hem grote roem in heel het Oosten. In het begin van 398 werd hij, tegen zijn zin, door patriarch Theophilus van Alexandri tot bisschop van Constantinopel gewijd. Hier trad hij als boeteprediker op, hetgeen verzet wakker riep in bepaalde kerkelijke en hofkringen. In 403 werd hij deswege verbannen, na enige maanden keerde hij onder druk van het volk terug, maar werd in 404 opnieuw verbannen. Johannes behoort zowel in het Oosten als het Westen tot de grote kerkvaders. In 1568 werd hij door Pius V tot kerkleraar en in 1908 door Pius X tot patroon der christelijke predikers verheven; feestdag 27 januari.
Winkler Prins